دی وی دی فیزیک بیشتر از جمع بندی راه اندیشه
دی وی دی فیزیک بیشتر از جمع بندی راه اندیشه
انتشارات راه اندیشه
موضوع دی وی دی فیزیک بیشتر از جمع بندی
رشته ریاضی و فیزیک ، علوم تجربی
سال چاپ 1398
نویسنده علیرضا عربشاهی
وزن 550 گرم
تومان
جمعه بازار کابوک