ریاضی گسسته و آمار و احتمال جامع میکرو طبقه بندی گاج
ریاضی گسسته و آمار و احتمال جامع میکرو طبقه بندی گاج
انتشارات گاج
موضوع ریاضی گسسته و آمار و احتمال جامع میکرو طبقه بندی
رشته ریاضی و فیزیک
سال چاپ 1398
نویسنده حامد حسین خانی , علیرضا شریف خطیبی , مرتضی فهیم علوی
وزن 780 گرم
تومان
جمعه بازار کابوک