زمین شناسی یازدهم تک رقمی ها مزینانی
زمین شناسی یازدهم تک رقمی ها مزینانی
انتشارات مزینانی
موضوع زیست شناسی یازدهم تک رقمی ها
رشته ریاضی و فیزیک، علوم تجربی
سال چاپ 1398
نویسنده محبوبه خانی زاده
وزن 220 گرم
تومان
جمعه بازار کابوک