موج آزمون ریاضی رشته تجربی دهم و یازدهم و دوازدهم الگو
موج آزمون ریاضی رشته تجربی دهم و یازدهم و دوازدهم الگو
انتشارات نشر الگو
موضوع موج آزمون ریاضی رشته تجربی دهم و یازدهم و دوازدهم
رشته علوم تجربی
سال چاپ 1398
موضوع ارشک حمیدی, کاظم اجلالی
وزن 1025 گرم
InStock تومان
جمعه بازار کابوک