هندسه پایه جمع بندی الگو
هندسه پایه جمع بندی الگو
انتشارات نشر الگو
موضوع هندسه پایه جمع بندی الگو
رشته ریاضی و فیزیک
سال چاپ 1398
نویسنده حسن محمدبیگی ، امیرمحمد هویدی
وزن 300 گرم
InStock تومان
جمعه بازار کابوک