20 آزمون هوش و استعداد تحلیلی مولتی کمپلکس پنجم و ششم مهر و ماه
20 آزمون هوش و استعداد تحلیلی مولتی کمپلکس پنجم و ششم مهر و ماه
انتشارات مهر و ماه
موضوع 20 آزمون هوش و استعداد تحلیلی مولتی کمپلکس پنجم و ششم
سال چاپ 1398
نویسنده مصطفی باقری
وزن 551 گرم
InStock تومان
جمعه بازار کابوک