آمار و احتمال یازدهم آزمون فار
آمار و احتمال یازدهم آزمون فار
انتشارات فار
موضوع آمار و احتمال یازدهم آزمون فار
رشته ریاضی و فیزیک
سال چاپ 1398
نویسنده عطا صادقی , فرهاد ابوالقاسمی
وزن 655 گرم
InStock تومان
جمعه بازار کابوک