آمار و احتمال یازدهم آس گاج
آمار و احتمال یازدهم آس گاج
انتشارات گاج
موضوع آمار و احتمال یازدهم آس
رشته ریاضی و فیزیک
سال چاپ 1398
نویسنده ابوالقاسم رجبی سگز آبادی, سعید طیبی, شاهد مشهودی
وزن 995 گرم
تومان
جمعه بازار کابوک