آمار و احتمال یازدهم آموزش شگفت انگیز خیلی سبز
آمار و احتمال یازدهم آموزش شگفت انگیز خیلی سبز
انتشارات خیلی سبز
موضوع آمار و احتمال یازدهم آموزش شگفت انگیز
رشته علوم انسانی
سال چاپ 1398
نویسنده عطا صادقی
وزن 1088 گرم
InStock تومان
جمعه بازار کابوک