آمار و احتمال یازدهم آموزش و آزمون رشادت مبتکران
آمار و احتمال یازدهم آموزش و آزمون رشادت مبتکران
انتشارات مبتکران
موضوع آمار و احتمال آموزش و آزمون رشادت
رشته ریاضی و فیزیک
سال چاپ 1398
نویسنده احسان خیراللهی
وزن 985 گرم
InStock تومان
جمعه بازار کابوک