آمار و احتمال یازدهم آموزش و تست کاگو
آمار و احتمال یازدهم آموزش و تست کاگو
انتشارات کاگو
موضوع آمار و احتمال یازدهم آموزش و تست
رشته ریاضی و فیزیک
سال چاپ 1398
نویسنده سیامک شهبازی زاده, علی منصف شکری
وزن 990 گرم
InStock تومان
جمعه بازار کابوک