آمار و احتمال یازدهم تست الگو
آمار و احتمال یازدهم تست الگو
انتشارات نشر الگو
موضوع آمار و احتمال یازدهم تست
رشته ریاضی و فیزیک
سال چاپ 1398
نویسنده علیرضا علی پور
وزن 770 گرم
InStock تومان
جمعه بازار کابوک