آمار و احتمال یازدهم تست مرشد مبتکران
آمار و احتمال یازدهم تست مرشد مبتکران
انتشارات مبتکران
موضوع آمار و احتمال یازدهم تست مرشد
رشته ریاضی و فیزیک
سال چاپ 1398
نویسنده حمیدرضا بیات, سعید بیاتی
وزن 400 گرم
InStock تومان
جمعه بازار کابوک