آمار و احتمال یازدهم خیلی سبز
آمار و احتمال یازدهم خیلی سبز
انتشارات خیلی سبز
موضوع آمار و احتمال یازدهم
رشته ریاضی و فیزیک
سال چاپ 1398
نویسنده سروش موئینی, عطا صادقی, مهریار راشدی
InStock تومان
جمعه بازار کابوک