آمار و احتمال یازدهم رشته ریاضی آموزش فضایی مهر و ماه
آمار و احتمال یازدهم رشته ریاضی آموزش فضایی مهر و ماه
انتشارات مهر و ماه
موضوع آمار و احتمال یازدهم رشته ریاضی آموزش فضایی
رشته ریاضی و فیزیک
سال چاپ 1398
نویسنده جواد ترکمن, روح اله مصطفی زاده
وزن 458 گرم
InStock تومان
جمعه بازار کابوک