آمار و احتمال یازدهم رشته ریاضی سیر تا پیاز گاج
آمار و احتمال یازدهم رشته ریاضی سیر تا پیاز گاج
انتشارات گاج
موضوع آمار و احتمال یازدهم رشته ریاضی سیر تا پیاز
رشته ریاضی و فیزیک
سال چاپ 1398
نویسنده امیر سعید حسینی, علی اکبر طالبی
وزن 485 گرم
InStock تومان
جمعه بازار کابوک