آمار و احتمال یازدهم رشته ریاضی لقمه مهر و ماه
آمار و احتمال یازدهم رشته ریاضی لقمه مهر و ماه
انتشارات مهر و ماه
موضوع آمار و احتمال یازدهم رشته ریاضی لقمه
رشته ریاضی و فیزیک
سال چاپ 1398
نویسنده مسعود طایفه
وزن 225 گرم
InStock تومان
جمعه بازار کابوک