آمار و احتمال یازدهم رشته ریاضی پاورتست مهر و ماه
آمار و احتمال یازدهم رشته ریاضی پاورتست مهر و ماه
انتشارات مهر و ماه
موضوع آمار و احتمال یازدهم رشته ریاضی پاورتست
رشته ریاضی و فیزیک
سال چاپ 1398
نویسنده مصطفی دیداری
وزن 339 گرم
تومان
جمعه بازار کابوک