آمار و احتمال یازدهم رشته ریاضی پرسمان گاج
آمار و احتمال یازدهم رشته ریاضی پرسمان گاج
انتشارات گاج
موضوع آمار و احتمال یازدهم رشته ریاضی پرسمان
رشته ریاضی و فیزیک
سال چاپ 1398
نویسنده امیر سعید حسینی
وزن 301 گرم
تومان
جمعه بازار کابوک