آمار و احتمال یازدهم رشته ریاضی کار خیلی سبز
آمار و احتمال یازدهم رشته ریاضی کار خیلی سبز
انتشارات خیلی سبز
موضوع آمار و احتمال یازدهم رشته ریاضی
رشته ریاضی و فیزیک
سال چاپ 1398
نویسنده مهرداد راشدی, مهریار راشدی
وزن 250 گرم
InStock تومان
جمعه بازار کابوک