آمار و احتمال یازدهم رشته ریاضی کار مهر و ماه
آمار و احتمال یازدهم رشته ریاضی کار مهر و ماه
انتشارات مهر و ماه
موضوع آمار و احتمال یازدهم رشته ریاضی کار
رشته ریاضی و فیزیک
سال چاپ 1398
نویسنده مصطفی دیداری
وزن 200 گرم
InStock تومان
جمعه بازار کابوک