آمار و احتمال یازدهم سه بعدی الگو
آمار و احتمال یازدهم سه بعدی الگو
انتشارات نشر الگو
موضوع آمار و احتمال یازدهم سه بعدی
رشته ریاضی و فیزیک
سال چاپ 1398
نویسنده علیرضا علی پور, یاران رزمی
وزن 250 گرم
InStock تومان
جمعه بازار کابوک