آمار و احتمال یازدهم ماجراهای من و درسام خیلی سبز
آمار و احتمال یازدهم ماجراهای من و درسام خیلی سبز
انتشارات خیلی سبز
موضوع آمار و احتمال یازدهم ماجراهای من و درسام
رشته ریاضی و فیزیک
سال چاپ 1398
نویسنده رسول رستمی
وزن 669 گرم
InStock تومان
جمعه بازار کابوک