آمار و احتمال یازدهم کار و تمرین مرات
آمار و احتمال یازدهم کار و تمرین مرات
انتشارات مرات
موضوع آمار و احتمال یازدهم کار و تمرین
رشته ریاضی و فیزیک
نویسنده محمد تقی طاهری تنجانی
وزن 290 گرم
InStock تومان
جمعه بازار کابوک