اقتصاد دهم رشته انسانی آموزش و آزمون مبتکران
اقتصاد دهم رشته انسانی آموزش و آزمون مبتکران
انتشارات مبتکران
موضوع اقتصاد دهم رشته انسانی آموزش و آزمون
رشته علوم انسانی
سال چاپ 1398
نویسنده منصوره فولادی, نسرین جعفری
وزن 900 گرم
تومان
جمعه بازار کابوک