تاریخ ایران و جهان باستان دهم آموزش و آزمون رشادت مبتکران
تاریخ ایران و جهان باستان دهم آموزش و آزمون رشادت مبتکران
انتشارات مبتکران
موضوع تاریخ ایران و جهان باستان دهم آموزش و آزمون رشادت
رشته علوم انسانی
سال چاپ 1398
نویسنده اعظم محمدی
وزن 350 گرم
تومان
جمعه بازار کابوک