جمع بندی علوم و فنون ادبی پایه کنکور رشته انسانی محک مبتکران
جمع بندی علوم و فنون ادبی پایه کنکور رشته انسانی محک مبتکران
انتشارات مبتکران
موضوع جمع بندی علوم و فنون ادبی پایه کنکور رشته انسانی محک
رشته علوم انسانی
سال چاپ 1398
نویسنده کامران شاه مرادیان
وزن 400 گرم
تومان
جمعه بازار کابوک