خواص مواد کارنامه کتاب
خواص مواد کارنامه کتاب
انتشارات کارنامه کتاب
موضوع خواص مواد
رشته هنر
سال چاپ 1398
نویسنده نوید ایزد گشسب
وزن 462 گرم
InStock تومان
جمعه بازار کابوک