درس خواص مواد کارنامه کتاب
درس خواص مواد کارنامه کتاب
انتشارات کارنامه کتاب
موضوع درس خواص مواد
رشته هنر
سال چاپ 1398
نویسنده داریوش امیری کاشانی, نوید ایزد گشسب
وزن 410 گرم
InStock تومان
جمعه بازار کابوک