درک عمومی ریاضی و فیزیک راه اندیشه
درک عمومی ریاضی و فیزیک راه اندیشه
انتشارات راه اندیشه
موضوع درک عمومی ریاضی و فیزیک
رشته هنر
سال چاپ 1398
نویسنده مجید ضیایی
وزن 600 گرم
InStock تومان
جمعه بازار کابوک